Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

Darbība un mērķi

Biedrības mērķis ir veicināt kvalitatīvas uroloģiskās aprūpes sniegšanai nepieciešamo urologu profesionalitāti, nodrošināt biedru profesionālajai darbībai optimālus materiālos un juridiskos apstākļus.

Lai sasniegtu minēto mērķi, Biedrība:

 • nosaka vienotu „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokolu (USIĀP)”;
 • vadoties pēc „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokola (USIĀP)” un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izstrādā urologa sertifikācijas noteikumus;
 • pārstāv Biedrību un tās biedru profesionālās intereses attiecībās ar valsts, pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, citām juridiskajām un fiziskajām personām;
 • izvērtē profesionālās kļūdas un „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokola (USIĀP)” neievērošanas gadījumus un nosaka atbilstošas sankcijas, līdz pat izslēgšanai no Biedrības un sertifikāta anulēšanai;
 • veicina biedru savstarpējos kontaktus, kā arī sadarbību ar ārvalstu kolēģiem;
 • iesaistās starptautisko profesionālo organizāciju darbā;
 • sekmē zinātniskos pētījumus uroloģijā;
 • sniedz slēdzienus par jaunu uroloģijā pielietojamo ārstniecisko tehnoloģiju un medikamentu izmantojumu Latvijas Republikā;
 • veicina dažādu profesiju, specialitāšu un nozaru pārstāvju un organizāciju sadarbību;
 • īsteno urologu apmācību un tālākizglītību;
 • nosaka „Nolikumu uroloģijā”.

Drukāt lapu