Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

LUA statūti

Biedrības „Latvijas Urologu asociācija”

Statūti 

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1.    Biedrības nosaukums ir „Latvijas Urologu asociācija” (turpmāk tekstā saukta „Biedrība”).

1.2.    Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas izveidota uz personu pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata un kas apvieno Latvijā sertificētos urologus, kā arī citas fiziskās un juridiskās personas, kas atbalsta Biedrības mērķus un ievēro Biedrības statūtus.

1.3.    Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

1.4.    Biedrība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Tā ir reģistrēta un darbojas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam.

1.5.    Biedrībai ir patstāvīga bilance, zīmogs, simbolika un veidlapas. Biedrības simboliku un atribūtiku var izmantot tikai ar prezidenta rakstisku atļauju vai noslēdzot līgumu ar Biedrību par simbolikas un atribūtikas izmantošanu.

1.6.    Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

2. Biedrības darbības mērķi.

2.1.    Biedrības mērķis ir nodrošināt urologu profesionalitāti pilnvērtīgas uroloģiskās palīdzības sniegšanai, nodrošināt biedru profesionālajai darbībai optimālus materiālos un juridiskos apstākļus.

2.2.    Lai sasniegtu minēto mērķi, Biedrība:

2.2.1.    nosaka vienotu „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokolu (USIĀP)”;

2.2.2.    izstrādā urologa sertifikācijas noteikumus, vadoties pēc „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokola (USIĀP)” un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

2.2.3.    pārstāv Biedrību un tās biedru profesionālās intereses attiecībās ar valsts, pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, citām juridiskajām un fiziskajām personām;

2.2.4.    profesionālu kļūdu un „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokola (USIĀP)” neievērošanas gadījumā soda biedru, līdz pat izslēgšanai no Biedrības un sertifikāta anulēšanai;

2.2.5.    veicina biedru savstarpējos kontaktus, kā arī kontaktus ar kolēģiem ārvalstīs;

2.2.6.    iesaistās starptautisko profesionālo organizāciju darbā;

2.2.7.    sekmē zinātniskos pētījumus uroloģijā;

2.2.8.    izdara slēdzienu par jaunu uroloģijā pielietojamu ārstniecisko tehnoloģiju un medikamentu lietošanu Latvijas Republikā;

2.2.9.    veicina dažādu profesiju, specialitāšu un nozaru pārstāvju un organizāciju sadarbību;

2.2.10. uzņemas uroloģijas apmācību;

2.2.11. nosaka „Nolikumu uroloģijā”.

 

3. Biedri, to iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana, tiesības un pienākumi.

3.1.    Biedrībā ir īstenie biedri, goda biedri un veicinātājbiedri.

3.2.    Biedrības īstenais biedrs.

3.2.1.    Par īsteno biedru var kļūt Latvijā sertificēts urologs.

3.2.2.    Lai kļūtu par īsteno biedru, pieteicējam nepieciešams:

-    iesniegums Biedrības prezidentam vai viceprezidentam;

-    dokumenti, kas pierāda tiesības iestāties Biedrībā (dokumentu sarakstu apstiprina biedru sapulce);

-    iestāšanās naudas iemaksa (summas apmēru nosaka biedru sapulce);

-    divu Biedrības īsteno biedru rekomendācijas.

3.2.3.    Pēc iesnieguma saņemšanas, prezidents 3 (trīs) mēnešu laikā sasauc biedru sapulci lēmuma izskatīšanai par biedra uzņemšanu. Lēmumu par īstenā biedra uzņemšanu pieņem biedru sapulce, atklāti balsojot. Jauni īstenie biedri tiek uzņemti, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 no Biedrības lemttiesīgajiem biedriem.

3.2.4.    Ja biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un tas var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

3.2.5.    Biedrības īstenā biedra tiesības:

-    piedalīties Biedrības pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās;

-    lietot Biedrības atribūtiku;

-    griezties Biedrībā pēc padoma vai palīdzības;

-    saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, saņemt informāciju no Biedrības amatpersonām;

- izteikt savu viedokli par Biedrības ietvaros apspriežamajiem jautājumiem;

-    apspriest Biedrības pārvaldes un citu institūciju darbu, izteikt priekšlikumus darbības uzlabošanai;

-    izmantot Biedrības materiālo bāzi, informāciju un pakalpojumu iespējas;

-    statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt biedru ārkārtas sapulces vai prezidenta un viceprezidenta, vai valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu ar savu izvirzīto darba jautājumu;

-    saņemt juridisku aizsardzību profesionālos jautājumos, ja Biedrības biedrs savā darbībā ievēro šos statūtus;

-    izteikt savu viedokli balsojot.

3.2.6.    Biedrības īstenā biedra pienākumi:

-    ievērot Biedrības statūtus, biedru sapulces, valdes un prezidenta un viceprezidenta lēmumus;

-    atbalstīt Biedrības darbības popularizāciju;

-    savlaicīgi veikt biedra naudas iemaksas, kuras apmēru un iemaksas kārtību nosaka biedru sapulce, kā arī veikt citus biedru sapulces noteiktos maksājumus;

-    neuzsākt neko tādu, kas ir pretrunā Biedrības interesēm un prestižam.

3.3.    Biedrības goda biedrs.

3.3.1.    Par goda biedru var būt ārsts, kas sasniedzis izcilus rezultātus savā profesionālajā darbībā vai veicinājis uroloģijas attīstību.

3.3.2.    Goda biedra kandidatūru izvirza vismaz 5 (pieci) Biedrības īstenie biedri, bet apstiprina biedru sapulce, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.

3.3.3.    Goda biedram ir tiesības piedalīties biedru sapulcēs pēc valdes uzaicinājuma ar padomdevēja tiesībām.

3.3.4.    Goda biedrs savu nosaukumu iegūst uz visu mūžu.

3.3.5.    Goda biedra pienākumi:

-    ievērot Biedrības statūtus, biedru sapulces, valdes un prezidenta un viceprezidenta lēmumus;

-    atbalstīt Biedrības darbības popularizāciju;

-    neuzsākt neko tādu, kas ir pretrunā Biedrības interesēm un prestižam.

3.4.    Biedrības veicinātājbiedrs.

3.4.1.    Par Biedrības veicinātājbiedru var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus.

3.4.2.    Veicinātājbiedra kandidatūru izvirza vismaz 5 (pieci) Biedrības īstenie biedri, bet apstiprina biedru sapulce, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.

3.4.3.    Veicinātājbiedram ir tiesības piedalīties biedru sapulcēs pēc valdes uzaicinājuma ar padomdevēja tiesībām.

3.4.4.    Veicinātājbiedrs savu nosaukumu iegūst uz 4 (četriem) gadiem.

3.4.5.    Veicinātājbiedra pienākumi:

-    ievērot Biedrības statūtus, biedru sapulces, valdes un prezidenta un viceprezidenta lēmumus;

-    atbalstīt Biedrības darbības popularizāciju;

-    neuzsākt neko tādu, kas ir pretrunā Biedrības interesēm un prestižam.       

3.5.    Jebkurš biedrs var tikt izslēgts no Biedrības, ja biedra rīcībā netiek ievēroti:

-    Biedrības statūti vai,

-    profesionālās ētikas kodekss, pēc ētikas komisijas un valdes atzinuma, kuru apstiprina sapulce, vai,

-    ja nav apmeklētas 3 (trīs) biedru sapulces pēc kārtas, vai

-    Biedrības pieņemtais „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokols (USIĀP)” un sakarā ar to pēc sertifikācijas komisijas un valdes atzinuma pieļauta profesionālā kļūda.

3.6.    Pēc biedra izslēgšanas, tiesības iestāties Biedrībā atjaunojas pēc 2 (diviem) gadiem.

3.7.    Biedrības īstenais biedrs, goda biedrs un veicinātājbiedrs var brīvprātīgi izstāties no Biedrības, iesniedzot prezidentam vai viceprezidentam rakstisku pieteikumu.

 

4. Biedrības pārvalde.

4.1.    Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un prezidents un viceprezidents. Prezidents un viceprezidents ir Biedrības izpildinstitūcija.

4.2.    Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce.

4.2.1.    Gada laikā notiek vismaz 2 (divas) biedru sapulces: viena gada pārskata sapulce martā un otra sapulce oktobrī. Biedru sapulču laiku biedriem prezidents rakstiski izziņo vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, informējot par sapulces laiku, vietu un darba kārtību.

4.2.2.    Prezidents sasauc ārkārtas sapulci pēc valdes vairākuma, finansu komisijas vai 1/10 Biedrības īsteno biedru rakstiska pieprasījuma prezidentam vai viceprezidentam, vai arī pēc savas iniciatīvas. Ārkārtas sapulcei ar ierosinātāju izvirzīto darba jautājumu jānotiek 3 (trīs) nedēļu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

4.2.3.    Sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sapulcē piedalās vismaz 2/3 īsteno biedru. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 1/2 no klātesošajiem īstenajiem biedriem. Katram īstenajam biedram ir viena balss.

Biedru sapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso 3/4 no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

4.2.4.    Biedru sapulce ir tiesīga izlemt jebkuru Biedrības darbības jautājumu.

4.2.5.    Vienīgi biedru sapulce ir tiesīga:

-    grozīt un papildināt Biedrības statūtus;

-    ievēlēt un atsaukt valdes un finansu komisijas locekļus, prezidentu un viceprezidentu;

-    uzņemt un izslēgt biedrus, izņemot statūtu 3.7. punktā minētajā gadījumā;

-    apstiprināt valdes, prezidenta un viceprezidenta atskaites;

-    apstiprināt „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokolu (USIĀP)”;

-    noteikt iestāšanās un ikgadējās biedra maksas apmēru, to samaksas kārtību;

-    noteikt Biedrības algotu darbinieku nepieciešamību un to atalgojumu;

-    apstiprināt Biedrības simboliku;

-    lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

-    noteikt budžetu;

-    citi jautājumi, kas saskaņā ar likumu un statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

4.3.    Biedrības prezidents un viceprezidents vada un pārstāv Biedrību.

4.3.1. Prezidents un viceprezidents pārzina un vada Biedrības lietas, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, biedru sapulces un citu institūciju lēmumiem.

4.3.2.    Prezidents un viceprezidents organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti.

4.3.3.    Prezidentam un viceprezidentam ir pārstāvības tiesības. Gan prezidents, gan viceprezidents ir tiesīgi Biedrību pārstāvēt katrs atsevišķi.

4.3.4.    Prezidentu un viceprezidentu aizklāti ievēl lemttiesīga biedru sapulce uz 2 (diviem) gadiem, ne vairāk kā 2 (divus) termiņus pēc kārtas. Prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas norit vairākās kārtās, katrā kārtā atsijājot pretendentus ar mazāko balsu skaitu.

            Ar brīdi, kad prezidents un viceprezidents ir ievēlēti, tie kļūst arī par valdes locekļiem uz visu pilnvaru termiņa laiku.

4.3.5.    Prezidenta un viceprezidenta sēdes tiek protokolētas, protokolā ierakstot pieņemtos lēmumus un norādot balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu.

4.3.6.    Prezidents:

-    nodrošina biedru sapulču un citu institūciju lēmumu izpildi;

-    reizi gadā atskaitās biedru sapulcei par prezidenta un viceprezidenta darbu;

-    izskata biedru iesniegumus, sniedz uz tiem atbildes (pieprasījuma gadījumā arī rakstveidā);

-    sasauc biedru un valdes sapulces;

-    ved biedru reģistru, kurā norādīts biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese);

-    vada biedru sapulces.

4.3.7.    Ilgstošas prezidenta prombūtnes gadījumā vai pēc prezidenta rīkojuma, prezidenta pienākumus pilda viceprezidents.

 

5.  Citas Biedrības institūcijas.

5.1.    Šajos statūtos noteiktajā kārtībā tiek izveidota valde un finansu komisija.

5.2.    Valde ir pakļauta biedru sapulcei. Valdes sastāvā ir prezidents, viceprezidents un 6 (seši) Biedrības īstenie biedri.

5.2.1.    Valdes locekļus, atskaitot prezidentu un viceprezidentu, aizklātā balsošanā uz 2 (diviem) gadiem ieceļ biedru sapulce.

5.2.2.    Valdi ieceļ 3 (trīs) balsošanas kārtās. Katrā kārtā ieceļ 2 (divus) kandidātus. Iecelti ir kandidāti ar lielāko balsu skaitu.

5.2.3.    Atstājot amatu kādam no valdes locekļiem, jaunu kandidātu, izņemot prezidentu un viceprezidentu, biedru sapulcei iecelšanai izvirza esošā valde.

5.2.4.    Valde, savstarpēji vienojoties vai balsojot, ievēl:

-    sekretāru;

-    sertifikācijas komisijas vadītāju;

-    darba komisijas vadītāju;

-    ētikas komisijas vadītāju.

5.2.5.    Valde ir tiesīga izlemt jautājumus, ja sēdē piedalās 2/3 tās locekļu. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs uz valdes sēdi uzaicināt vienu padomdevēju, kam sēdē nav balsstiesību. Valdes lēmuma pieņemšanai nepieciešams balsu vairākums. Valdes sēdes tiek protokolētas. Valdes sēdes protokolu paraksta prezidents un protokolētājs.

5.2.6.    Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 4 (četras) reizes gadā, par tām paziņojot vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš. Pēc prezidenta, viceprezidenta, 1/4 valdes, finansu komisijas vai 5 (piecu) Biedrības īsteno biedru ierosinājuma 2 (divu) nedēļu laikā jāsasauc ārkārtas valdes sēde ar ierosinātāju izvirzīto darba jautājumu.

5.2.7.    Valdes uzdevumi:

-    sagatavot statūtu grozījumu projektus;

-    organizēt un koordinēt „Uroloģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas protokola (USIĀP)” izstrādi un izskatīšanu biedru sapulcē;

-    izstrādāt noteikumus urologu sertifikācijai;

-    pildīt biedru sapulces lēmumus.

5.3. Finansu komisija pastāvīgi uzrauga citu Biedrības institūciju rīcību ar Biedrības finansu līdzekļiem un Biedrības mantu, nodrošinot to lietderīgu izmantošanu:

5.3.1.    Finansu komisiju uz 2 (diviem) gadiem 3 (trīs) īsteno biedru sastāvā ieceļ biedru sapulce. Finansu komisija no sava vidus ievēl finansu komisijas priekšsēdētāju. Par finansu komisijas locekli nevar būt valdes loceklis, tajā skaitā prezidents un viceprezidents. Finansu komisija pakļaujas tikai biedru sapulcei.

5.3.2.    Bijušie valdes locekļi, tajā skaitā prezidents un viceprezidents, 2 (divus) gadus pēc atbrīvošanas no amata nevar būt par finansu komisijas locekļiem.

5.3.3.    Finansu komisijai ir brīvi pieejama jebkura Biedrības dokumentācija. Visām Biedrības institūcijām ir pienākums sniegt finansu komisijai to interesējošo informāciju.

5.3.4.    Finansu komisija pēc vismaz 10 (desmit) Biedrības īsteno biedru rakstveida pieprasījuma sagatavo pārskatu par Biedrības finansu līdzekļu stāvokli, finansu līdzekļu izlietojumu un Biedrības institūciju rīcību ar Biedrības mantu.

5.3.5.    Finansu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās visi locekļi, kā arī lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.3.6.    Finansu komisija ir pakļauta biedru sapulcei un pilda Biedru sapulces lēmumus.

5.3.7.    Finansu komisijai ir tiesības pieņemt citām Biedrības institūcijām saistošus lēmumus attiecībā uz rīcību ar Biedrības finansu līdzekļiem vai mantu, ja šādi lēmumi ir Biedrības interesēs un tie nekavē Biedrības mērķu īstenošanu.

 

6. Revidents.

6.1.    Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

6.2.    Biedrības revidents nevar būt Biedrības prezidents un viceprezidents.

6.3.    Revidents:

6.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

6.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

6.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

6.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

6.4.    Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

6.5.    Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

7.  Biedrības līdzekļi un finansiālā darbība.

7.1.    Biedrības līdzekļus veido iestāšanās maksas, biedru naudas, ziedojumi un citi ienākumi atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

7.2.    Biedrības naudas līdzekļi glabājas bankā.

7.3.    Biedrības institūcijām ir pienākums ievērot ziedojumu izlietošanas mērķi, ja tas ir norādīts.

7.4.    Naudas līdzekļus no Biedrības konta izmaksā vai pārskaita pēc Biedrības prezidenta, vai viņa prombūtnes laikā, pēc viceprezidenta rīkojuma.

 

8.  Biedrības struktūrvienības.

8.1.    Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

8.2.    Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


Drukāt lapu